• جشن سال نو 1394

 • RISE project with AFG association-Greece

 • معرفی انجمن

 • در مرگز ابر کامپیوتر اسپانیا - بارسلون

 • جشن

 • RISE -Refugees’ Ideas and Solutions for Europe-Grecia

 • جشن

 • RISE -Refugees’ Ideas and Solutions for Europe-Bruselas 12/9/16

Copyright 2018 - Custom text here

 

 

Manifestación contra el terrorismo
En Plaza_Cataluña - Barcelona 
21/08/2017 de 19:00h a 20:00h con mas de 105 comunidades.
Contacto: 698623220 Bashir Eskandari


هموطنان و دوستان گرامي!
انجمن فرهنگی افغان ها و کاتالان ها حمله تروریستی به تاریخ 17/08/2017 در بارسلونا - بلوار رمبلا را به شديد ترين الفاظ محکوم نموده و به خانواده ها و بازماندگان اين حادثه تروريستي تسليت عرض مي نمايد و همچنان شفای عاجل برای آسيب ديدگان خواهان است. روز دوشنبه 21 آکوست 2017 به نشانه تحصن و غم شریکی به خانواده ها، بازماندگان و آسیب دیدگان این حادثه غم انگیز از همه ی عزیزان خواهشمند است که راس ساعت 7 بعد از ظهر در میدان کتلونیا Plaza .همراه با 105 انجمن و موسسه دیگر ملحق شوید.
با تشکر

Manifestación

 


 

Eid Fitr Gente

 

 


 

 

 

 

 

 

Buenas noticias para empezar el año nuevo 2017. La asociación AFCAT en Barcelona dará clases de idiomas (Inglés, chino, español, catalán y persa), informática (programación, diseño web, Formatear e instalar Windows y Linux, Redes sociales, seguridad, MS Office, Photoshop, edición de vídeo, configuración de la impresora, etc.)Y preparación para el examen de nacionalidad (DELE A2 y CCSE Con cita Previa).

 

مژده براي شروع سال ٢٠١٧، انجمن فرهنگي افغان ها و  كاتالان ها كلاس هاي: زبان(انگليسي،چيني،اسپانيايي، كاتالان و فارسي) كامپيوتر(زبان هاي برنامه نويسي، طراحی صفحات وب ، نصب ویندوز و لینوکس، شبکه های اجتماعی، امنیت سیستم، ميكروسافت آفيس، فتوشاپ، ويرايش ويديو، پیکربندی چاپگر و ...) کلاس های آمادگی برای دریافت ملت اسپانیا (زبان اسپانیایی در سطح DELE A2 و اطلاعات فرهنگی با تعیین وقت قبلی) را برگزار می نماید.

Add comment

لطفا نظر بدهید
Por favor, dejen comentarios.


Security code
Refresh

Secretaria

secretarila

Artículo 30.- Funciones del Secretario General.

La Asociación tendrá un Secretario General retribuido con voz consultiva pero sin voto cuyo nombramiento corresponderá a la Junta Directiva. Será jefe de personal y director de todos los servicios de la Asociación, de cuyo funcionamiento es responsable ante la Junta Directiva. Asistirá al Presidente y lo representará cuando éste así lo determine. Son además funciones del Secretario, sin perjuicio de todas aquellas obligaciones que se deriven de la aplicación del presente Estatuto:

 1. Gestionar el cumplimiento de acuerdos de conformidad con las instrucciones que reciba.
 2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.
 3. Redactar las actas y custodiar los libros oficiales, así como el sello oficial.
  Redactar y firmar la correspondencia que deba mantener en el ejercicio de sus funciones.

Tesorero

tesoreria

Artículo 31.- Funciones del Tesorero.

Al Tesorero corresponden las siguientes funciones:

 1. Dirigir y supervisar la Tesorería y vigilar los ingresos y gastos.
 2. Actuar, juntamente con el Presidente, respecto de los intereses económicos de la Asociación y el manejo de sus fondos.
 3. Elaborar el presupuesto, balance y estados de cuentas que han de ser sometidos a la Asamblea.
 4. Elaborar un balance mensual, que ha de ser sometido a la Junta Directiva.
  Las restantes que son propias del cargo y que le encomiende el Presidente.

Vocales

Vocales 2

Los vocales componen la junta directiva y tienen voz y voto en todas las decisiones que corresponden a la junta.

Las funciones de los vocales de las Juntas Directivas tienen que venir marcadas en los Estatutos, y en todo caso no pueden contradecir el Artículo 11 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación:
‘Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados’
Como ves, la ley no especifica funciones; dado que los cargos nominativos (presidencia, secretaria, tesorería, etc.) tienen funciones específicas, en relación con las vocalías puede hacerse lo siguiente:
- asignarle cometidos específicos: vocalía de relación con los socios, vocalía de medio ambiente, etc.
- no asignarle cometidos específicos.